Informații privind Protecția Datelor pentru Candidați

Vă mulțumim pentru interesul de a ocupa o poziţie în cadrul XELLA RO S.R.L. În cazul în care doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă rugăm să parcurgeti cu atenţie informaţiile detaliate în această politică de confidenţialitate, pentru a întelege modul în care prelucrăm datele dumneavoastră şi pentru a ne asigura că prelucrarea pe care o efectuăm este legală, echitabilă şi transparentă.

Suntem dedicați protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectării dispoziţiilor legale aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 2016/679 – regulamentul general privind protectia datelor („GDPR“) și luăm măsuri adecvate pentru a ne asigura că prelucrăm datele dumneavoastră doar daca avem un temei legitim pentru această prelucrare.

În cadrul prezentei politici de confidenţialitate, vă explicăm ce tipuri de date prelucrăm (inclusiv date cu caracter personal) în asociere aplicarea pentru o poziţie în cadrul XELLA RO S.R.L, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

I. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Operatorul de date cu caracter personal este XELLA RO S.R.L., România, București, Sector 1, Șos. București-Ploiești 1A, Bucharest Business Park, Cladirea C, Etaj 3, cod poștal 013681, tel. +4021 300 30 08, fax +40 21 319 77 85. Orice referire la „noi“ din prezenta notă de informare este o referire la entitatea menționată anterior.

Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat folosind detaliile de contact menţionate anterior sau prin e-mail la adresa: protectiadatelor@xella.com.

II. Care sunt scopurile și care este baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal la solicitarea dumneavoastră, pentru efectuarea oricăror demersuri în vederea încheierii unui contract individual de muncă (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. b) din GDPR), în scopul intereselor legitime ale XELLA RO SRL, pentru recrutarea personalului (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR) sau în baza consimţământului dumneavoastră (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR).

III. Există obligația furnizării datelor cu caracter personal?

Punerea la dispoziţie a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru parcurgerea procesului de recrutare. Nu sunteți obligat din punct de vedere legal să puneţi la dispoziţie date cu caracter personal, aplicarea pentru o poziţie în cadrul XELLA RO S.R.L. fiind în totalitate voluntară. Vă rugăm să aveţi în vedere însă că, dacă nu ne furnizați informaţii corecte şi complete de tipul celor menţionate anterior, nu vom putea prelucra cererea dumneavoastră şi nu vă putem oferi un loc de muncă în cadrul XELLA RO S.R.L.

IV. Care sunt datele prelucrate de noi?

În cazul în care sunteţi interesat de ocuparea unei poziţii în cadrul XELLA RO S.R.L., puteţi aplica pentru un post prin transmiterea unei cereri în acest sens, prin orice mijloc de comunicare, folosind datele de contact din Sectiunea I de mai sus, sau prin e-mail la adresa cariere@xella.com. În acest sens vă putem solicita să furnizați informații suplimentare, respectiv să ne trimiteți alte documente, de exemplu date despre anunţul de angajare, CV-ul dumneavoastră, documente justificative care atestă formarea profesională sau activitatea profesională desfăşurată până la momentul respectiv sau informații / documente privind calificările necesare. În măsura în care informațiile sunt necesare pentru prelucrarea ulterioară a cererii dumneavoastră, vom indica acest aspect în anunțul de angajare.

Puteţi oricând opta pentru o poziţie în cadrul altor companii din Grupul Xella, accesând Portalul online de locuri de muncă Xella International. Acest Portal nu este administrat de XELLA RO S.R.L. Pentru orice informaţii privind colectarea sau prelucrarea datelor utilizatorilor Portalului, inclusiv cookie-uri dacă este cazul, vă rugăm să parcurgeţi politica de confidenţialitate postată pe Portalul online de locuri de muncă Xella Internaţional.

Această politică de confidențialitate se aplică exclusiv cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal transmise în legătură cu o cerere adresată XELLA RO S.R.L., excluzând orice prelucrare de date asociată utilizării Portalului online de locuri de muncă Xella Internaţional.

Vom procesa datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail etc.) precum şi informaţiile prezentate în CV (date de identificare, data şi locul naşterii, date privind educaţia, calificările profesionale, formarea şi experienţa dumeavoastră profesională) exclusiv pentru: recrutarea personalului, atunci cand identificam eventuale posibilităţi de colaborare, evaluarea calificării candidaţilor pentru o poziţie în cadrul XELLA RO S.R.L., organizarea interviurilor, verificarea cunoştinţelor necesare ocupării anumitor posturi şi stabilirea condiţiilor ofertei de angajare. Anterior angajării, putem efectua verificările necesare ale listelor publice de sancţiuni (spre ex. lista persoanelor înscrise pentru acte de terorism), pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre legale.

V. Cine are acces la datele cu caracter personal?

În general, datele cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul companiei noastre. În funcție de categoriile de date cu caracter personal, doar departamentele dedicate (spre exemplu: Departamentul de Resurse Umane) au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, pe baza nevoii de a cunoaște, angajații noștri trebuind să respecte obligații stricte de confidențialitate. Accesul la datele cu caracter personal este limitat la funcțiile și măsura necesară scopului prelucrării.

Dacă și în măsura permisă de lege, putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu destinatari din afara companiei noastre. Acești destinatari externi pot include: (a) companii afiliate din cadrul Grupului Xella cărora le putem transfera date cu caracter personal în scoprui de gestiune administrativă, raportare și auditului intern; (b) furnizori de servicii care – în baza unor acorduri separate cu noi – prestează anumite servicii, posibil incluzând prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și subcontractanților aprobaţi ai furnizorilor noștri de servicii (spre exemplu: agenţi de ocupare a forţei de muncă şi recrutare, centre de formare profesională sau organisme de examinare/testare), exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurilor de prelucrare aplicabile pentru care sunt colectate și prelucrate datele dumneavoastră și (c) organisme publice sau private, în măsura în care suntem obligați să dezvâluim date cu caracter personal pentru a îndeplini o obligație legală.

VI. Aplicăm proces decizional automat?

În cursul derulării procesului de recrutare, nu utilizăm un proces decizional automat în sensul Articolului 22 din GDPR. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile statutare aplicabile.

VII. Datele sunt transferate în state din afara UE/SEE?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European; nu intenționăm să transferăm date cu caracter personal altor state („state terțe“).

Orice transfer de date cu caracter personal către „state terțe“, și anume state din afara Uniunii Europene sau care nu sunt membre ale Acordului privind Spațiul Economic European, și care nu asigură neapărat un nivel adecvat de protecție a datelor, comparabil cu nivelul din Uniunea Europeană, va face obiectul unei notificări prealabile a persoanelor vizate și sub rezerva implementării unor garanţii adecvate. În special, garanţiile adecvate pot include transferuri în temeiul unei deciyii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie evaluat astfel de către Comisia Europeană. Alternativ putem transfera date cu caracter personal în baza unor contracte cu clauze standard aprobate de Comisia Europeană sau – în cazul destinatarilor din SUA – atunci când destinatarul a aderat la principiile „acordului de confidențialitate dintre SUA și UE“.

În situații care implică transferul de date către terțe state, furnizăm informații suplimentare cu privire la garanţiile adecvate pe care le-am implementat în vederea transferului de date, la cererea scrisă a persoanelor vizate adresată XELLA RO S.R:L. folosind datele de contact din secţiunea iniţiala a prezentei informări. Detalii privind membrii acordului de confidențialitate dintre SUA și EU sunt disponibile și aici: www.privacyshield.gov/list.

VIII. Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră?

Pentru a putea reveni cu eventuale oferte de angajare catre dumneavoastră, vom pastra datele pe o perioada de cel mult [12 luni]. La expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi sterse iar eventualele datele cu caracter personal pe suport de tipărit vor fi distruse. Datele pot fi păstrate pentru perioade diferite doar în cazul în care vă este oferit un loc de muncă în cadrul XELLA RO S.R.L. sau dacă o dispoziție legală permite în mod excepțional stocarea ulterioară a datelor.

Ne puteţi solicita oricând ştergerea datelor în cazul în care o poziţie în cadrul XELLA RO S.R.L. nu mai este de interes pentru dumneavoastră, prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail protectiadatelor@xella.com.

IX. Care sunt drepturile persoanelor vizate?

Beneficiaţi de anumite drepturi în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor:

Dispuneţi de posibilitatea de a solicita informații despre datele personale stocate în legătură cu dumneavoastră,
Dispuneţi de posibilitatea de a solicita corectarea datelor incorecte cu caracter personal
Dispuneţi de posibilitatea de a solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal procesate în baza unui interes legitim al XELLA RO S.R.L. (conform Articolului 6 alineatul 1 f) din GDPR), și
Dispuneţi de posibilitatea de a solicita să recepţionaţi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe cere le-aţi comunicat, într-un format structurat, uzual și care să permită citirea în format electronic.

În situaţia în care ne-aţi comunicat un consimțământ, dispuneţi în mod suplimentar de posibilitatea de a revoca acest consimțământ cu efect pentru viitor.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus transmițându-ne o notificare prin detaliile de contact menționate pe prima secțiune a acestei informări privind protecția datelor, însoțită de o dovadă a identității dumneavoastră. Vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi transmise pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care veți solicitați în scris sa fie folosită în mod expres o altă modalitate.

Cererile de acces, de corectare, de restricționare a procesării sau de ștergere trebuie să fie realizate în scris și sunt supuse restricțiilor legale aplicabile.

În cazul unor întrebări suplimentare, puteți de asemenea să luați legătura cu Responsabilul nostru pentru protecția datelor, folosind datele de contact specificate în prima secțiune a acestei informări.

De asemenea, dispuneţi de posibilitatea de a sesiza autoritatea de supraveghere competentă (www.dataprotection.ro).

X. Modificări

Din când în când, este posibil să fie nevoie să ne actualizăm politicile de confidențialitate. Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe, dacă este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare va intra în vigoare cu efect imediat la data publicării pe site-ul nostru.